Важливі новини
НВК » Офіційно » Правила конкурсного набору учнів до НВК

Правила конкурсного набору учнів до НВК

Погоджено
Начальник відділу освіти
Жовківської РДА: /Підпис/ М.Коваль

Затверджую
Директор НВК: /Підпис/ О.Міщенко

Правила
конкурсного набору учнів
до НВК «Рава – Руська школа — гімназія»
на 2017-2018 навчальний рік

1.Загальні положення.
1.1 Набір учнів до гімназії здійснюється на конкурсній основі.
Набір учнів до загальноосвітніх класів І ступеню навчання, що входять до складу НВК, відбувається без конкурсу. Правила конкурсного набору обговорюються та схвалюються на спільному засіданні педагогічної ради і Ради НВК, затверджуються директором НВК за погодженням відділу освіти Жовківської районної державної адміністрації.
1.2. У конкурсі беруть участь учні незалежно від місця проживання.
1.3. Конкурсні випробування на безоплатній основі.
2. Організація та умови конкурсу.
2.1. Правила конкурсного набору оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. В обов’язковому порядку письмове оголошення про термін та умови конкурсу розміщується у приміщенні НВК. Зміст оголошення доводиться до відома населення через місцеві засоби масової інформації.
2.2. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні НВК вивішується перелік питань з навчальних предметів та посібників, за якими проводитимуться випробування.
2.3. Випробування в рамках основного конкурсного набору проводяться після закінчення навчального року ( червень). За наявності вільних місць може проводитися додатковий конкурсний набір (серпень), який організовується таким чином, щоб зарахування учнів відбулося не пізніше, ніж за тиждень до початку нового навчального року.
2.4. Додатковий конкурсний набір може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основний конкурс. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.
2.5. Для проведення конкурсних випробувань у НВК створюється приймальна конкурсна комісія, склад якої затверджується наказом директора НВК за погодженням з Радою НВК. Головою конкурсної комісії може бути директор НВК чи його заступник з навчально-виховної роботи. До складу конкурсної комісії залучається практичний психолог.
2.6. Для проведення конкурсних випробувань із загальноосвітніх предметів створюється предметна комісія з кожного предмета зі складу членів конкурсної комісії; її склад затверджується наказом директора НВК.
2.7. До участі в конкурсі допускаються діти на підставі:
— особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють), що подається на ім’я директора НВК;
— табеля успішності учня або свідоцтва про базову загальну середню освіту, якщо учень вступає до 10 класу НВК.
2.8. До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів та відображають їх навчальні або творчі досягнення.
2.9.Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання, довідок з місця роботи батьків тощо.
2.10. Пільгові умови встановлюються для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, переселенців із зони АТО та дітей, чиї батьки перебувають в АТО, — вони приймаються за результатами співбесіди.
3. Проведення конкурсу.
3.1. Конкурсний набір для учнів, які вступають до 1-го класу гімназії (що відповідає 5-му класу основної школи), проводяться у письмовій формі з навчальних предметів, що відповідають спеціалізації закладу:

— у 5 класах українська мова (тестові завдання), математика (тестові завдання);

— у 6-9 класах українська мова (диктант), математика (письмово);

— у профільних 10-11 класах в залежності від напряму та профілю навчання.

Адміністрація НВК самостійно визначає чисельність приймальної та предметних комісій, а також види, форми проведення (усна чи письмова) та кількість конкурсних випробувань, але не більше двох з урахуванням співбесіди (додаток 1).
3.2. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до інших класів НВК проводяться за умови наявності вільних місць, як під час основного конкурсного набору, так і протягом навчального року. Адміністрація НВК самостійно визначає умови і порядок проведення конкурсного набору таких учнів.
Набір учнів, які раніше навчалися в інших закладах нового типу, відбувається на загальних підставах.

Не допускається перевірка знань та умінь дитини понад обсяги державних вимог навчально-виховних програм для дошкільного навчального закладу.

3.3. Співбесіда як один із видів конкурсних випробувань з учнями, які вступають до гімназії, передбачає виконання спеціальних діагностичних завдань для виявлення здібностей і нахилів дитини, рівня її інтелекту та наявності творчого потенціалу.

Такі завдання з урахуванням спеціалізації гімназії розробляє конкурсна комісія на основі матеріалів, запропонованих центрами практичної психології і соціальної роботи (психологічними службами), та затверджує директор НВК за погодженням з відділом освіти Жовківської районної адміністрації.
3.4. Білети, тексти диктантів, варіанти письмових завдань (тестів), зміст яких відповідає навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються методичними об’єднаннями вчителів НВК та затверджуються директором НВК за погодженням з відділом освіти Жовківської районної адміністрації. Можливе часткове використання творчих завдань.
3.5. Не допускається застосовування тих самих варіантів завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.
3.6. Конкурсні завдання зберігаються у директора НВК в запечатаному конверті, що його відкриває в день випробування голова предметної (педагогічної) комісії у присутності її членів та учнів.
3.7. Під час проведення випробування у письмовій формі учням видається папір зі штампом НВК, причому передбачається, що перша сторінка буде відділена від самої письмової роботи. Після закінчення випробувань письмові роботи зашифровуються головою предметної комісії і передаються для перевірки членам комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.
3.8.Для проведення усного випробування (співбесіди) учням видається папір зі штампом гімназії для підготовки до відповіді.
3.9. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт, підготовки до усного опитування за білетами, інших видів випробувань визначає голова конкурсної комісії для кожної вікової групи окремо.
3.10. Письмові роботи учасників конкурсу зберігаються у НВК протягом року. Місце їх зберігання визначає директор НВК.
3.11. Результати конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди) оформляються у вигляді протоколів (додаток 2) відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.
3.12. Результати усного випробування оголошуються в день проведення, письмового випробування — не пізніше, ніж через три дні після його проведення. Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні НВК для загального ознайомлення.
3.13. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, спортивних змагань, призери та учасники ІІІ-IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники ІІ та ІІІ етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.
3.14. Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, термін проведення яких визначає директор НВК.
3.15. Учні, які не з’явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.
3.16. При наявності вільних місць до НВК протягом року може проводитись додатковий прийом.
4. Порядок зарахування.
4.1. Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до гімназії наказом директора НВК на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.
4.2. До гімназії подаються такі документи:

— заява батьків, або осіб, які їх замінюють (на ім’я директора НВК);

— копія свідоцтва про народження (паспорта);

— особова справа;

— медична картка встановленого зразка.

4.3. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом 3-х днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються дирекцією НВК за погодженням з відділом освіти Жовківської районної адміністрації. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

4.4. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до відділу освіти Жовківської районної адміністрації, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є визначальним.
4.5. Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до гімназійних класів, продовжують навчання в закладі, де вони навчалися до участі в конкурсі. Учні, які раніше навчалися у складі початкової школи НВК і не пройшли до гімназії за результатами конкурсу, вступають до інших загальноосвітніх навчальних закладів.
4.6. Учні, які зараховані до гімназії, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з гімназії. На звільнені місця може проводитися додатковий конкурсний набір.
4.7. Учень має право брати участь у конкурсних випробуваннях, що їх проводять декілька загальноосвітніх навчальних закладів, але для зарахування до визначеного ним навчального закладу вступник повинен надати оригінал документа про освіту (та інші відповідні документи) не пізніше ніж протягом 5 днів після закінчення конкурсу в цьому закладі.
5. Контроль за проведенням конкурсу.
5.1. Директор НВК несе персональну відповідальність за дотримання вимог Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів).
5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування дітей (учнів, вихованців) до гімназії покладається на відділ освіти Жовківської районної адміністрації.
5.3. При порушенні НВК Інструкції про порядок конкурсного набору дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) та Правил конкурсного приймання, рішенням відділу освіти Жовківської районної адміністрації, результати конкурсу визначаються недійсними. У такому разі відділ освіти Жовківської районної адміністрації організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є визначальними.

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Required fields are marked *

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>